1. Tovar si skontrolujte ihneď po dodaní (množstvo, kvalitu, obsah).
 2. V prípade poškodenia vrchného obalu spíšte s kuriérom, resp. poštovým doručovateľom reklamačný protokol (v tomto prípade zodpovedá doručovateľská spoločnosť).
 3. Ak nezodpovedá dodaný tovar (množstvo, kvalita, obsah) Vašej objednávke, resp. tovar má vady na materiály, alebo funkčnosti vyplňte reklamačný protokol na odkaze formular-na-uplatnenie-reklamacie.pdf a tovar nám zašlite poštou čo najskôr (do 3 pracovných dní od prevzatia) na adresu : Stanislav Kučírek – Westernobchod, Hosťová 2, 951 02 Pohranice, Slovenská republika spolu s vyplneným reklamačným protokolom, dokladom o kúpe, prípadne faktúrou, návodom na použitie, záručným listom, ak je to možné tak v pôvodnom obale, zbavený nečistôt späť na vyššie uvedenú adresu. V prípade, že sa potrebujete poradiť kontaktujte nás na telefónnom čísle: Tel.: +421 905 105 159, alebo nám napíšte kucirek@westernobchod.sk.
 4. Po obdržaní tovaru, jeho kontrole Vás budeme bezodkladne informovať o vybavení Vašej reklamácie (pre rýchlosť komunikácie nechajte na seba kontakt (mail, prípadne mobil).
 5. Reklamácia môže byť vybavená týmito spôsobmi:
 • a) odovzdaním opraveného výrobku,
 • b) výmenou výrobku,
 • c) vrátením kúpnej ceny výrobku,
 • d) vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku,
 • e) písomnou výzvou na prevzatie plnenia,
 • f) odôvodnené zamietnutie reklamácie
 • a to ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zhodnotenie, resp. posúdenie stavu výrobku, alebo služby, rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ vyrozumený buď písomne poštou, resp. e-mailom.

Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol odberateľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

Záruka a reklamácie

6.1 Záruku na tovar dodávateľ poskytuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov alebo po dobu uvedenú v záručnom liste, ktorá však nie je kratšia ako zákonná záručná lehota. Ak nie je dohodnuté inak, je záručná doba pri všetkých tovaroch 24 mesiacov, okrem dielov, ktoré svojou povahou a určením patria do skupiny spotrebných náhradných dielov, kedy je záručná doba určená druhom tovaru alebo vzájomnou dohodou.

6.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru odberateľom.

6.3 Poskytnutá záruka sa vzťahuje na vady materiálov alebo výroby tovarov, ktoré sa vyskytli napriek tomu, že tovar bol použitý obvyklým spôsobom a za obvyklých okolností alebo iné vady, ktoré neboli spôsobené neodborným alebo nešetrným zaobchádzaním, použitím tovaru v rozpore s jeho účelom alebo návodom, mechanickým poškodením, opotrebovaním, alebo živelnými pohromami.

6.4 Poskytnutá záruka sa vzťahuje len na tovar zakúpený od dodávateľa.

6.5 Dodávateľ neposkytuje náhradu škody v prípade vzniku ďalších škôd spôsobených vadami tovaru, ak tovar, alebo dielo boli ďalej používané po zistení vady.

6.6 Odberateľ je povinný prezrieť si preberaný tovar. Prípadnú zjavnú vadu, mylné dodanie iného tovaru než bolo zmluvne dohodnuté, dodanie tovaru v inej skladbe alebo v inom množstve, alebo mylne uvedenú cenu tovaru než bolo zmluvne dohodnuté je odberateľ povinný bezodkladne, najneskôr v deň doručenia reklamovať písomnou formou po dodaní a prevzatí tovaru a dokladu k uvedenému tovaru. V prípade, že odberateľ neuplatní takúto reklamáciu v stanovenej lehote potvrdzuje, že druh tovaru, množstvo, skladbu a cenu tovaru akceptuje. Poškodenie vzniknuté pri doprave je nutné uplatňovať priamo u pracovníka kuriérskej služby. Poškodenie tovaru odberateľ zaznačí do dokladu o prevzatí tovaru. Reklamácie poškodeného tovaru zapríčineného prepravou, prevzatie ktorého bez vád potvrdil odberateľ pracovníkovi kuriérskej služby, nebudú dodávateľom uznané ako oprávnené a plnenie z takejto reklamácie nebude odberateľovi poskytnuté.

6.7 Reklamáciu s presným popisom vady si odberateľ uplatní priamo u dodávateľa na adrese Stanislav Kučírek – Westernobchod, Hosťová 2, 951 02 Pohranice, Slovenská republika.

6.8 Odberateľ je povinný spolu s reklamáciou predložiť aj kópiu dokladov o kúpe (doklad o zaplatení, resp. dodací list, faktúru). Reklamácie tovaru, ktoré neboli kúpené priamo u dodávateľa nebudú akceptované. K reklamácii je nutné vyplniť reklamačný protokol nachádzajúci sa na okaze formular-na-uplatnenie-reklamacie.pdf. K reklamačnému protokolu odberateľ pripojí reklamovaný tovar, zbavený nečistôt, so zreteľne vyznačenou vadou, ktorá má byť predmetom reklamácie, resp. jednoznačný a technicky presný popis vady tovaru, prípadne fotodokumentáciu zaslanou formou emailu na kucirek@westernobchod.sk.

6.9 Nároky zo záruky bude dodávateľ akceptovať len ak tieto boli u neho uplatnené bezprostredne po zistení vady, najneskôr do konca záručnej doby.

6.10 Pri uznanej reklamácii a v rámci záruky, ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne a bez závad užívaný, má odberateľ právo na bezplatnú výmenu tovaru alebo právo odstúpiť od zmluvy. Pri takomto odstúpení odberateľa od zmluvy mu vzniká nárok na peňažný dobropis v plnej výške fakturovanej a skutočnej zaplatenej ceny. Pri bezplatnej výmene alebo odberateľom uplatnenom práve odstúpiť od zmluvy má dodávateľ právo na vrátenie reklamovaného tovaru. Ak cena reklamovaného tovaru nebola v čase reklamácie v plnej výške uhradená, má dodávateľ právo tovar zadržať u seba až do zaplatenia dlhu, vrátane jeho príslušenstva.

6.11 O spôsobe vybavenia reklamácie podľa zákona č. 250/2007 Z. z. zákon o ochrane spotrebiteľa v platnom znení § 2 písmeno m) je dodávateľ povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zhodnotenie, resp. posúdenie stavu výrobku alebo služby , rozhodne dodávateľ najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia zo strany odberateľa a o výsledku bude odberateľ písomne vyrozumený, resp. e-mailom. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej nemohol odberateľ tovar využiť z dôvodu, za ktorý nesie zodpovednosť dodávateľ.

6.12 Postup reklamácie a spôsob odstránenia vád tovaru rieši Reklamačný poriadok, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok.

V Pohraniciach, dňa 01.04.2018